Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2912110000 10: Ациклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи
 • - - 2912110000 80: Метанал (формалдехид)
 • - - 2912120000 80: Етанал (ацеталдехид)
 • - - 2912190000 80 (2/0) : Други
 • - 2912210000 10: Циклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи
 • - - 2912210000 80: Бензалдехид (бензоен алдехид)
 • - - 2912290000 80 (8/0) : Други
 • - 2912410000 10: Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди, съдържащи други кислородни функционални групи
 • - - 2912410000 80: Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)
 • - - 2912420000 80: Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид)
 • - - 2912490000 80 (5/0) : Други
 • - 2912500000 80: Циклени полимери на алдехидите
 • - 2912600000 80: Параформалдехид