Aлкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни.

Deutsch 5 English 4 Français 2 Magyar 1 Polski 3 Slovenčina 1 Svenska 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2939110000 10: Алкалоиди от опиум и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2939110000 80: Концентрати от макова слама; бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), етилморфин, еторфин (INN), хероин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли на тези продукти
 • - - 2939190000 80: Други
 • - 2939200000 80: Алкалоиди от цинхона и техните производни; соли на тези продукти
 • - 2939300000 80: Кофеин и неговите соли
 • - 2939410000 10: Ефедрини и техните соли
 • - - 2939410000 80: Ефедрин и неговите соли
 • - - 2939420000 80: Псевдоефедрин (INN) и неговите соли
 • - - 2939430000 80: Катин (INN) и неговите соли
 • - - 2939440000 80: Норефедрин и неговите соли
 • - - 2939490000 80: Други
 • - 2939510000 10: Теофилин и аминофилин (теофилинетилендиамин) и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2939510000 80: Фенетилин (INN) и неговите соли
 • - - 2939590000 80 (0/1) : Други
 • - 2939610000 10: Алкалоиди от моравото рогче по ръжта и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2939610000 80: Ергометрин (INN) и неговите соли
 • - - 2939620000 80: Ерготамин (INN) и неговите соли
 • - - 2939630000 80: Лизергинова киселина и нейните соли
 • - - 2939690000 80: Други
 • - 2939710000 10: Други, от растителен произход
 • - - 2939710000 80: Кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат на метамфетамина; соли, естери и други производни на тези продукти
 • - - 2939790000 80 (2/0) : Други
 • - 2939800000 80: Други