Други / Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 2

  • - - 2910900015 80: 1,2-епоксициклохексан (CAS RN 286-20-4)
  • - - 2910900020 80: 2-[(2-Метоксифенокси)метил]оксиран (CAS RN 2210-74-4)
  • - - 2910900030 80: 2,3-Епоксипропан-1-ол (глицидол) (CAS RN 556-52-5)
  • - - 2910900050 80: 2,3-Епоксипропилфенилов етер (CAS RN 122-60-1)
  • - - 2910900080 80: Алилглицидилетер (CAS RN 106-92-3)
  • - - 2910900090 80: Други