Други / Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 2 English 2

  • - - - 2915290010 80: Антимонов триацетат (CAS RN 6923-52-0)
  • - - - 2915290090 80: Други