Термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

  • - - - 8418610010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8418610091 10: Други
  • - - - - 8418610091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418610099 80: Други