Соли на мравчената киселина / Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

English 3

  • - - - 2915120010 80: Воден разтвор, съдържащ тегловно 60 % или повече, но не повече от 84 % цезиев формат (CAS RN 3495-36-1)
  • - - - 2915120090 80: Други