Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2915110000 10: Мравчена киселина, нейните соли и естери
 • - - 2915110000 80: Мравчена киселина
 • - - 2915120000 80 (2/0) : Соли на мравчената киселина
 • - - 2915130000 80 (2/0) : Естери на мравчената киселина
 • - 2915210000 10: Оцетна киселина и нейните соли; оцетен анхидрид
 • - - 2915210000 80 (2/0) : Оцетна киселина
 • - - 2915240000 80: Оцетен анхидрид
 • - - 2915290000 80 (2/0) : Други
 • - 2915310000 10: Естери на оцетната киселина
 • - - 2915310000 80: Етилов ацетат
 • - - 2915320000 80: Винилов ацетат
 • - - 2915330000 80: n-Бутилов ацетат
 • - - 2915360000 80: Диносеб ацетат (ISO)
 • - - 2915390000 80 (10/0) : Други
 • - 2915400000 80: Моно-, ди- или трихлороцетни киселини, техните соли и естери
 • - 2915500000 80: Пропионова киселина, нейните соли и естери
 • - 2915600000 80 (4/0) : Бутанови киселини, пентанови киселини, техните соли и естери
 • - 2915700000 80 (2/0) : Палмитинова киселина, стеаринова киселина, техните соли и естери
 • - 2915900000 80 (2/0) : Други