Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2905110000 10: Наситени моноалкохоли
 • - - 2905110000 80 (3/0) : Метанол (метилов алкохол)
 • - - 2905120000 80 (2/0) : Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопропилов алкохол)
 • - - 2905130000 80: Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)
 • - - 2905140000 80 (2/0) : Други бутилови алкохоли
 • - - 2905160000 80 (2/0) : Октанол (октилов алкохол) и неговите изомери
 • - - 2905170000 80: Додекан-1-ол (лаурилов алкохол), хексадекан-1-ол (цетилов алкохол), октадекан-1-ол (стеарилов алкохол)
 • - - 2905190000 80 (12/0) : Други
 • - 2905220000 10: Ненаситени моноалкохоли
 • - - 2905220000 80 (3/0) : Ациклени терпенови алкохоли
 • - - 2905290000 80 (2/0) : Други
 • - 2905310000 10: Диоли
 • - - 2905310000 80: Етиленгликол (етандиол)
 • - - 2905320000 80: Пропиленгликол (пропан-1,2-диол)
 • - - 2905390000 80 (6/0) : Други
 • - 2905410000 10: Други полиалкохоли
 • - - 2905410000 80: 2-Етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол (триметилолпропан)
 • - - 2905420000 80: Пентаеритритол (пентаеритрит)
 • - - 2905430000 80: Манитол
 • - - 2905440000 80 (6/0) : D-Глюцитол (сорбитол)
 • - - 2905450000 80: Глицерол
 • - - 2905490000 80 (2/0) : Други
 • - 2905510000 10: Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на ациклените алкохоли
 • - - 2905510000 80: Етхлорвинол (INN)
 • - - 2905590000 80 (2/0) : Други