Други / На базата на полиестери.

Deutsch 9

  • - - - 3208109010 80: Антирефлекторно покритие, съставено от полимер на базата на естер, модифициран с хромофорна група, под формата на разтвор в 2-метокси-1-пропанол, или в 2-метокси-1-метилетил ацетат или в метил-2-хидроксиизобутират, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер
  • - - - 3208109090 80: Други