Други / Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава.

Čeština 7 Deutsch 15 Français 2 Hrvatski 1 Nederlands 2 Polski 1 Português 1

 • - - - - 3208901910 80: Съполимер на малеинова киселина и метилвинил етер, моноестерифициран с етил- и/или изопропил- и/или бутилови групи, под формата на разтвор в етанол, етанол и бутанол, изопропанол, или изопропанол и бутанол
 • - - - - 3208901915 80: Хлорираниполиолефини, в разтвор
 • - - - - 3208901920 80: Препарат с тегловно съдържание 5 % или повече, но не повече от 20 % съполимер на пропилен и малеинов анхидрид или смес от полипропилен и съполимер на пропилен ималеинов анхидрид в органичен разтворител
 • - - - - 3208901925 80: Съполимер на тетрафлуоретилен в разтвор на бутилацетат с тегловно съдържание на разтворителя 50 % (± 2 %)
 • - - - - 3208901940 80: Полимер на метилсилоксана, под формата на разтвор в смес от ацетон, бутанол, етанол и изопропанол, съдържащ тегловно 5 % или повече, но не повече от 11 % полимер на метилсилоксана
 • - - - - 3208901945 80: Полимер, състоящ се от поликондензат от формалдехид и нафталендиол, химически модифициран чрез реакция с халидна алкин, разтворен в ацетат на метилпропиленгликолов етер
 • - - - - 3208901947 80: Разтвор, съдържащ тегловно: - 0,1 % или повече, но не повече от 20 % алкокси групи, съдържащи силоксанов полимер с алкилни или арилни заместители - 75 % или повече органичен разтворител, съдържащ един или повече от пропилен гликол етилов етер (CAS RN 1569-02-4), пропилен гликол моно метилов етер ацетат (CAS RN 108-65-6) или пропилен гликол пропилов етер (CAS RN 1569-01-3)
 • - - - - 3208901950 80: Разтвор, съдържащ тегловно: - (65 ± 10) % γ-бутиролактон, - (30 ± 10) % полиамидна смола, - (3,5 ± 1,5) % производно на нафтохинонов естер и - (1,5 ± 0,5) % арилсилициева киселина
 • - - - - 3208901960 80: Съполимер на хидроксистирен с едно или повече от следните съединения: • стирен • алкоксистирен • алкилакрилати разтворени в етиллактат
 • - - - - 3208901965 80: Силикони, съдържащи 50 % тегловно или повече ксилен и не повече от 25 % кварц, от вид, използван при производството на трайни хирургически импланти
 • - - - - 3208901975 80: Съполимер на аценафталин в разтвор на етиллактат
 • - - - - 3208901990 80: Други