Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби.