БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • 3601000000 80 (2/0) : Барути
  • 3602000000 80: Експлозиви, различни от барутите
  • 3603000000 80 (6/0) : Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори
  • 3604000000 80 (2/0) : Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка, сигнални огньове и други пиротехнически артикули
  • 3605000000 80: Кибрити, различни от пиротехническите артикули от № 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава