От вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 120 сука на метър.

  • - - - 5403310010 80: Текстурирани прежди
  • - - - 5403310090 80: Други