Други / Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла.

Magyar 1 Română 1

  • - - - 2710990010 80: Предназначени да претърпят специфична преработка
  • - - - 2710990090 80: Други