На основата на бутилацетат / Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове.

Deutsch 1 Español 9 Italiano 1 Polski 39

  • - - 3814001011 10: Етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), денатуриран или неденатуриран, с изключение на продуктите със съдържание на вода над 0,3 % (m/m), измерено в съответствие със стандарт EN 15376, както и етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), съдържащ се в смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - 3814001011 80: за използване като гориво
  • - - - 3814001017 80: за използване за други цели
  • - - 3814001090 80: Други