Други / Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени.

 • - - 2712901100 10: Озокерит, лигнитен восък, торфен восък (естествени продукти)
 • - - - 2712901100 80: Сурови
 • - - - 2712901900 80: Други
 • - - 2712903100 10: Други
 • - - - 2712903100 20: Сурови
 • - - - - 2712903100 80: Предназначени да претърпят специфична преработка
 • - - - - 2712903300 80: Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2712 90 31
 • - - - - 2712903900 80: Предназначени за други цели
 • - - - 2712909100 10: Други
 • - - - - 2712909100 80: Смеси от 1-алкени, с тегловно съдържание 80 % или повече на 1-алкени, с дължина на веригата 24 или повече, но не повече от 28 въглеродни атома
 • - - - - 2712909900 80: Други