Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 2204100000 80 (9/0) : Пенливи вина
  • - 2204210000 10: Други вина; гроздова мъст, чиято ферментация е била прекъсната или|спряна чрез прибавка на алкохол
  • - - 2204210000 80 (74/0) : В съдове с вместимост, непревишаваща 2|l
  • - - 2204220000 80 (42/0) : В съдове с вместимост, превишаваща 2|l, но непревишаваща 10|l
  • - - 2204290000 80 (41/0) : Други
  • - 2204300000 80 (8/0) : Други видове гроздова мъст