Съполимери на винилхлорида и на винилацетата.

  • - - 3904300030 80: Съполимер на винилхлорид с винилацетат и винилалкохол, съдържащ тегловно: - 87 % или повече, но не повече от 92 % винилхлорид, - 2 % или повече, но не повече от 9 % винилацетат и - 1 % или повече, но не повече от 8 % винил алкохол, под една от формите, упоменати в Забележка 6 а) или б) към Глава 39, за производство на стоки от позиция 3215 или 8523 или предназначени за производство на покрития за съдове и средства за затваряне, от видовете използвани за консервиране на храни и напитки
  • - - 3904300090 80: Друг