Други / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

Deutsch 2

  • - - - 3904691000 80: Поливинилфлуорид, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава
  • - - - 3904692000 80: Флуороеластомери (FKM)
  • - - - 3904698000 80 (9/0) : Други