Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.