Други, включително смесите на две или повече багрилни вещества от подпозиции 3204 11 до 3204 19.

Čeština 1 Deutsch 10 English 2 Nederlands 1 Svenska 2

 • - - - 3204190012 80: Багрило C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)
 • - - - 3204190013 80: Багрило C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) и препарати на негова основа със съдържание на багрило Sulphur Black 1 от 75 % тегловно или повече
 • - - - 3204190014 80: Червен багрилен препарат, под форма на влажна паста, с тегловно съдържание  на: - 35 % или повече, но не повече от 40 % метилови производни на 1-[[4-(фенилазо)фенил]азо]нафтален-2-ол (CAS RN 70879-65-1) - не повече от 3 % 1-(фенилазо)нафтален-2-ол (CAS RN 842-07-9) - не повече от 3 % 1-[(2-метилфенил)азо]нафтален-2-ол (CAS RN 2646-17-5) - 55 % или повече, но не повече от 65 % вода
 • - - - 3204190016 80: Багрило C.I Разтворимо жълто 133 (CAS RN 51202-86-9) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Разтворимо жълто 133 от 97 % или повече
 • - - - 3204190021 80: Фотохроматичен оцветител, 4-(3-(4-бутоксифенил)-6-метокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-11-(трифлуорметил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-7-ил)морфолин (CAS RN 1021540-64-6)
 • - - - 3204190043 80: Фотохромно багрило, бис(2-(4-(7-метокси-3-(4-метоксифенил)-11-фенил-13,13-дипропил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенокси)етил)декандиоат (CUS 0133724-2)
 • - - - 3204190047 80: Фотохромно багрило,  4-(4-(13,13-диметил-3,11-дифенил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенил)морфолин (CUS 0133726-4)
 • - - - 3204190053 80: Фотохромнобагрило, 3-(4-бутоксифенил)-3-(4-флуорофенил)-6,7-диметокси-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-11-карбонитрил (CUS 0133725-3)
 • - - - 3204190055 80: Фотохромно багрило, 4,4'-(7-метокси-11-фенил-13, 13-дипропил-3, 13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3,3-диил)дифенол (CUS 0133728-6)
 • - - - 3204190057 80: Фотохромно багрило, бис(2-{4-[11-циано-3-(4-флуорофенил)-6,7-диметокси-13,13-диметил-3, 13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил]фенокси}етил)декандиоат (CUS 0133729-7)
 • - - - 3204190063 80: Фотохромно багрило, 1-{4-(6-метокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенил}пиперидин (CUS 0133727-5)
 • - - - 3204190070 80: Багрило C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Red 49:2
 • - - - 3204190071 80: Багрило C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Brown 53
 • - - - 3204190073 80: Багрило C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) и препарати на базата на него, със съдържание 97 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Blue 104
 • - - - 3204190077 80: Багрило C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 или CAS RN 12671-74-8) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Yellow 98
 • - - - 3204190084 80: Багрило C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) и препарати на базата на него, със съдържание 98 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Blue 67
 • - - - 3204190090 80: Други