Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8711100000 80: С бутален двигател, с работен обем, непревишаващ 50 cm$3
  • - 8711200000 80 (4/0) : С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 50 cm$3, но непревишаващ 250 cm$3
  • - 8711300000 80 (2/0) : С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 250 cm$3, но непревишаващ 500 cm$3
  • - 8711400000 80: С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 500 cm$3, но непревишаващ 800 cm$3
  • - 8711500000 80: С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 800 cm$3
  • - 8711600000 80 (2/0) : С електродвигател за задвижване
  • - 8711900000 80 (0/1) : Други