Покрити с олово, включително с оловно-калаено покритие.

  • - - 7210200010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - 7210200090 80: Други