Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 5510110000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече изкуствени щапелни влакна
  • - - 5510110000 80: Единични
  • - - 5510120000 80: Усукани или корд (многократно пресукани)
  • - 5510200000 80: Други прежди, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
  • - 5510300000 80: Други прежди, смесени предимно или само с памук
  • - 5510900000 80: Други прежди