С вместимост, превишаваща 400 литра, но непревишаваща 800 литра.

  • - - - 8418308010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8418308091 10: Други
  • - - - - 8418308091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418308099 80: Други