Съдържащи тегловно 0,6% или повече въглерод.

English 1

  • - - - 7217209010 80: от нелегирана стомана, с най- голям размер на напречното сечение превишаващ 3 mm
  • - - - 7217209090 80: Други