Битуминозни въглища / Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища.

  • - - - 2701121000 80: Коксови въглища
  • - - - 2701129000 80: Други