От видовете, използвани за климатизиране на въздуха на лицата в моторните превозни средства.

Deutsch 3 English 2 Español 1 Suomi 1

  • - - 8415200010 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - 8415200090 80: Други