Непревишаващ 60 m$3 / Други.

  • - - - - - 8414802210 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8414802220 80: Въздушен мембранен компресор, със: - струя от 4,5 l/min или повече, но не повече от 7 l/min, - входна мощност не повече от 8,1 W, и - свръхналягане не повече от 400 hPa (0,4 bar) от вид, използван при производството на седалки за моторни превозни средства
  • - - - - - 8414802290 80 (0/6) : Други