Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите кожи от № 4101, 4102 или 4103.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4301100000 80: От норки, цели, дори без главите, опашките или крачетата
  • - 4301300000 80: От агнета, наречени "астраган", "брайтшванц", "каракул", "персиана" или подобни, от агнета от Индия, Китай, Монголия или Тибет, цели, дори без главите, опашките или крачетата
  • - 4301600000 80: От лисици, цели, дори без главите, опашките или крачетата
  • - 4301800000 80: Други кожухарски кожи, цели, дори без главите, опашките или крачетата
  • - 4301900000 80: Глави, опашки, крачета и други части, годни за употреба в кожухарството