Съединения с аминна функционална група.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2921110000 10: Ациклени моноамини и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2921110000 80: Моно-, ди- или триметиламин и техните соли
 • - - 2921120000 80: 2-(N,N-Диметиламино)етилхлорид хидрохлорид
 • - - 2921130000 80: 2-(N,N-Диетиламино)етилхлорид хидрохлорид
 • - - 2921140000 80: 2-(N,N-Диизопропиламино)етилхлорид хидрохлорид
 • - - 2921190000 80 (3/0) : Други
 • - 2921210000 10: Ациклени полиамини и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2921210000 80: Етилендиамин и неговите соли
 • - - 2921220000 80: Хексаметилендиамин и неговите соли
 • - - 2921290000 80 (6/0) : Други
 • - 2921300000 80 (3/0) : Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или циклотерпените и техните производни; соли на тези продукти
 • - 2921410000 10: Ароматни моноамини и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2921410000 80 (2/0) : Анилин и неговите соли
 • - - 2921420000 80 (17/0) : Производни на анилина и техните соли
 • - - 2921430000 80 (7/0) : Толуидини и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2921440000 80 (2/0) : Дифениламин и неговите производни; соли на тези продукти
 • - - 2921450000 80 (5/0) : 1-Нафтиламин (алфанафтиламин), 2-нафтиламин (бетанафтиламин) и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2921460000 80: Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); соли на тези продукти
 • - - 2921490000 80 (6/0) : Други
 • - 2921510000 10: Ароматни полиамини и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2921510000 80 (4/0) : o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните производни; соли на тези продукти
 • - - 2921590000 80 (2/0) : Други