Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0206100000 80 (4/0) : От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени
 • - 0206210000 10: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
 • - - 0206210000 80: Езици
 • - - 0206220000 80: Черен дроб
 • - - 0206290000 80 (4/0) : Други
 • - 0206300000 80 (2/0) : От животни от рода на свинете, пресни или охладени
 • - 0206410000 10: От животни от рода на свинете, замразени
 • - - 0206410000 80 (2/0) : Черен дроб
 • - - 0206490000 80: Други
 • - 0206800000 80 (4/0) : Други, пресни или охладени
 • - 0206900000 80 (4/0) : Други, замразени