Други / Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 2914290020 80: Циклохексадек-8-енон (CAS RN 3100-36-5)
  • - - - 2914290030 80: (R)-р-Мента-1(6),8-диен-2-он (CAS RN 6485-40-1)
  • - - - 2914290040 80: Kамфор
  • - - - 2914290050 80: транс-β-Дамаскон (CAS RN 23726-91-2)
  • - - - 2914290060 80: Циклопропил метил кетон (CAS RN 765-43-5)
  • - - - 2914290090 80: Други