Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303911000 80: Хайвер и семенна течност от риби, предназначени за производството на дезоксирибонуклеинова киселина или протаминсулфат
  • - - - 0303919000 80 (5/0) : Други