Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 9018110000 10: Електродиагностични апарати (включително апаратите за функционално изследване или за наблюдение на физиологическите параметри)
 • - - 9018110000 80: Електрокардиографи
 • - - 9018120000 80: Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране (скенери)
 • - - 9018130000 80: Апарати за диагностика чрез визуализация на магнитния резонанс
 • - - 9018140000 80: Апарати за сцинтиграфия
 • - - 9018190000 80 (2/0) : Други
 • - 9018200000 80: Апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
 • - 9018310000 10: Спринцовки, игли, катетри, канюли, тръбички и подобни инструменти
 • - - 9018310000 80 (2/0) : Спринцовки, със или без игли
 • - - 9018320000 80 (2/0) : Тръбовидни метални игли и игли за шевове
 • - - 9018390000 80: Други
 • - 9018410000 10: Други инструменти и апарати за зъболечение
 • - - 9018410000 80: Зъболекарски бормашини, дори комбинирани върху обща основа с друго зъболекарско оборудване
 • - - 9018490000 80 (2/0) : Други
 • - 9018500000 80 (2/0) : Други офталмологични инструменти и апарати
 • - 9018900000 80 (8/0) : Други инструменти и апарати