Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент.

Čeština 8 Dansk 1 Deutsch 5 Français 7 Nederlands 1 Slovenčina 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9020000010 80: Дихателни апарати и газови маски (с изключение на техните части), предназначени за гражданската авиация
  • - 9020000020 10: Други
  • - - 9020000020 80: Части за дихателни апарати и газови маски , предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 9020000080 80: Други