Други инструменти и апарати / Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни, или за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите); микротоми.

Deutsch 4 Français 17

  • - - 9027800500 80: Експозиметри (светломери)
  • - - 9027801100 10: Други
  • - - - 9027801100 20: Електронни
  • - - - - 9027801100 80: pH-метри, rH-метри и други апарати за измерване на проводимостта
  • - - - - 9027801300 80: Апарати за анализ на физичните свойства на полупроводниковите материали или на подложките за течнокристалните индикатори или на изолационните и проводими покрития, нанасяни в процеса на производството на полупроводниковите пластини (wafers) или на течнокристални индикатори
  • - - - - 9027801700 80: Други
  • - - - 9027809100 10: Други
  • - - - - 9027809100 80: Вискозиметри, порьозиметри и дилатометри
  • - - - - 9027809900 80: Други