Други / Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми.

Deutsch 3 English 1

  • - - - - 3905999010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3905999081 10: Други
  • - - - - - 3905999081 80: Поли(винилбутирал) (CAS RN 63148-65-2): — съдържащ 17,5 тегловни % или повече, но не повече от 20 % хидроксилни групи, и — с медиана на размера на частицата (D50) по-голяма от 0,6 mm
  • - - - - - 3905999092 80: Полимер на винилпиролидон и диметиламиноетил метакрилат, съдържащ тегловно 97 % или повече, но не повече от 99 % винилпиролидон, под формата на воден разтвор
  • - - - - - 3905999095 80: Хексадецилиран или ейкозилиран поливинилпиролидон
  • - - - - - 3905999096 80: Полимер на винилформала, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39, със средно тегловно молекулно тегло (M@w) 25 000 или повече, но непревишаващо 150 000 и съдържащ тегловно: - 9,5 % или повече, но не повече от 13 % ацетилни групи, изчислени като винилацетат и - 5 % или повече, но не повече от 6,5 % хидрокси групи, изчислени като винил алкохол
  • - - - - - 3905999097 80: Повидон (INN)-йод (CAS RN 25655-41-8)
  • - - - - - 3905999098 80: Поли (винил пиролидон), частично заместен с триаконтилни групи, съдържащ тегловно 78 % или повече, но не повече от 82 % триаконтилни групи
  • - - - - - 3905999099 80: Други