Други / Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните.

  • - - - 2707991100 10: Сурови масла
  • - - - - 2707991100 80: Леки сурови масла, които при дестилация до 200 °C дестилират 90 обемни % или повече
  • - - - - 2707991900 80: Други
  • - - - 2707992000 80: Сяросъдържащи фракции; антрацен
  • - - - 2707995000 80: Продукти с основен характер
  • - - - 2707998000 80 (2/0) : Феноли
  • - - - 2707999100 10: Други
  • - - - - 2707999100 80: Предназначени за производство на продукти от № 2803
  • - - - - 2707999900 80 (2/0) : Други