Други / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

Polski 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - 0304899010 80: От видовете Allocyttus spp. и Pseudocyttus maculatus
  • - - - - - 0304899020 80: Платика (Brama spp.)
  • - - - - - 0304899030 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - - - - 0304899040 80: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - - 0304899050 80: Гопа (Boops boops)
  • - - - - - 0304899060 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - - - - 0304899090 80: Други