Други / Съединения с аминна функционална група.

Deutsch 1

  • - - - - 2921599010 80: Смес от изомери на 3,5-диетилтолуендиамин
  • - - - - 2921599030 80: 3,3'-Дихлорбензидин дихидрохлорид (CAS RN 612-83-9)
  • - - - - 2921599040 80: 4,4'-Диаминостилбен-2,2'-дисулфонова киселина (CAS RN 81-11-8)
  • - - - - 2921599060 80: (2R,5R)-1,6-Дифенилхексан-2,5-диаминов дихидрохлорид (CAS RN 1247119-31-8)
  • - - - - 2921599070 80: Трис(4-аминофенил)метан (CAS RN 548-61-8)
  • - - - - 2921599090 80: Други