Други / Други полиетери / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

  • - - - - 3907202020 80: Политетраметилен етер гликол със среднотегловно молекулно тегло (Mw) 2|700|или повече, но не повече от 3|100|(CAS RN 25190-06-1)
  • - - - - 3907202025 80: Съполимер на пропилен оксид и бутилен оксид, монододецил етер, съдържащ тегловно: -|48|% или повече, но не повече от 52|% пропилен оксид и -|48|% или повече, но не повече от 52|% бутилен оксид
  • - - - - 3907202030 80: Смес, съдържаща тегловно 70|% или повече, но не повече от 80|% полимер на глицерол и 1,2-епоксипропан и 20|% или повече, но не повече от 30|% съполимер на дибутилмалеат и N-винил-2-пиролидон
  • - - - - 3907202040 80: Съполимер на тетрахидрофуран и тетрахидро-3-метилфуран със средно бройно молекулно тегло (M@n) 3|500|(±|100)
  • - - - - 3907202050 80: Поли(p-фенилен оксид) под формата на прах -|с температура на встъкляване 210|°C -|със средно тегловно молекулно тегло (Mw) 35|000|или повече, но не повече от 80|000 -|с присъщ вискозитет 0,2|или повече, но не повече от 0,6|dl/g
  • - - - - 3907202060 80: Монобутилов етер на полипропилен гликола (CAS|RN|9003-13-8) с алкалност не повече от 1|ppm натрий
  • - - - - 3907202090 80: Други