Други / Други полиетери / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 11 English 2 Français 1 Polski 4 Slovenčina 3

  • - - - - 3907202020 80: Политетраметилен етер гликол със среднотегловно молекулно тегло (Mw) 2 700 или повече, но не повече от 3 100 (CAS RN 25190-06-1)
  • - - - - 3907202025 80: Съполимер на пропилен оксид и бутилен оксид, монододецил етер, съдържащ тегловно: - 48 % или повече, но не повече от 52 % пропилен оксид и - 48 % или повече, но не повече от 52 % бутилен оксид
  • - - - - 3907202030 80: Смес, съдържаща тегловно 70 % или повече, но не повече от 80 % полимер на глицерол и 1,2-епоксипропан и 20 % или повече, но не повече от 30 % съполимер на дибутилмалеат и N-винил-2-пиролидон
  • - - - - 3907202040 80: Съполимер на тетрахидрофуран и тетрахидро-3-метилфуран със средно бройно молекулно тегло (M@n) 3 500 (± 100)
  • - - - - 3907202050 80: Поли(p-фенилен оксид) под формата на прах - с температура на встъкляване 210 °C - със средно тегловно молекулно тегло (Mw) 35 000 или повече, но не повече от 80 000 - с присъщ вискозитет 0,2 или повече, но не повече от 0,6 dl/g
  • - - - - 3907202060 80: Монобутилов етер на полипропилен гликола (CAS RN 9003-13-8) с алкалност не повече от 1 ppm натрий
  • - - - - 3907202090 80: Други