Други / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

  • - - - 3907990500 80 (2/0) : Термопластични течнокристални съполимери от ароматни полиестери
  • - - - 3907991000 80: Поли(етиленнафтален-2,6-дикарбоксилат)
  • - - - 3907998000 80 (7/0) : Други