Други живи животни / ЖИВИ ЖИВОТНИ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0106110000 10: Бозайници
 • - - 0106110000 80: Примати
 • - - 0106120000 80: Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
 • - - 0106130000 80: Камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)
 • - - 0106140000 80 (2/0) : Домашни и диви зайци
 • - - 0106190000 80: Други
 • - 0106200000 80: Влечуги (включително змиите и костенурките)
 • - 0106310000 10: Птици
 • - - 0106310000 80: Грабливи птици
 • - - 0106320000 80: Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду
 • - - 0106330000 80: Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)
 • - - 0106390000 80 (2/0) : Други
 • - 0106410000 10: Насекоми
 • - - 0106410000 80: Пчели
 • - - 0106490000 80: Други
 • - 0106900000 80: Други