Други / Акрилови полимери в първични форми.

Deutsch 5 English 1 Français 3 Nederlands 5 Polski 8 Slovenščina 1

 • - - - 3906909010 80: Продукт от полимеризация на акрилова киселина с малки количества полиненаситен мономер, за производство на медикаменти от позиция 3003 или 3004
 • - - - 3906909015 80: Светлочувствителна смола, състояща се от модифициран акрилат, акрилен мономер, катализатор (фотоинициатор) и стабилизатор
 • - - - 3906909027 80: Съполимер на стеарил метакрилат, изооктил акрилат и акрилова киселина, разтворени в изопропил палмитат
 • - - - 3906909030 80: Съполимер на стирен с хидроксиетилметакрилат и 2-етилхексил акрилат, със средно бройно молекулно тегло (M@n) 500 или повече, но непревишаващо 6 000
 • - - - 3906909033 80: Съполимер на бутилов акрилат и алкилов метакрилат, от вида ядро-обвивка (core-shell), с размер на частиците 5µm или повече, но не повече от 10µm
 • - - - 3906909035 80: Бял прах от съполимер на 1,2-етандиол диметакрилат-метилметакрилат с размер на частиците, непревишаващ 18 µm, неразтворим във вода
 • - - - 3906909037 80: Съполимер на триметилолпропанов триметакрилат и метилов метакрилат (CAS RN 28931-67-1) с микросферична форма с диаметър средно 3 µm
 • - - - 3906909040 80: Прозрачен акрилен полимер в опаковки с тегло, непревишаващо 1 kg и непредназначен за продажба на дребно, със: - вискозитет, непревишаващ 50 000 Pa.s при 120 ºC, определен по изпитвателния метод ASTM D 3835  - среднотегловно молекулно тегло (Mw) над 500 000, но не повече от 1 200 000 съгласно изпитването с гел- проникваща хроматография (GPC), - съдържание на остатъчни мономери по-малко от 1 %
 • - - - 3906909041 80: Поли(алкил акрилат) с естер алкилна верига от C10 до C30
 • - - - 3906909050 80: Полимери от естери на акриловата киселина с един или повече от следните мономери във веригата: - хлорометил винил етер, - хлороетил винил етер, - хлорометилстирен, - винил хлороацетат, - метакрилова киселина, - монобутилестер на бутендионовата киселина, съдържащи тегловно не повече от 5 % от всяко мономерно звено, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39
 • - - - 3906909053 80: Полиакриламиден прах със среден размер на частиците, по-малък от 2 микрона, и точка на топене, по-висока от 260°C, с тегловно съдържание на: - 75 % или повече, но не повече от 85 % полиакриламид и - 15 % или повече, но не повече от 25 % полиетиленгликол
 • - - - 3906909063 80: Съполимер на (диметоксиметилсилил)пропил метакрилат, бутил акрилат, алил метакрилат, метил метакрилат и циклосилоксани (CAS RN 143106-82-5)
 • - - - 3906909065 80: Полиалкилакрилат, химически модифициран с кобалт, с температура на топене (Tm) 65 °C (± 5 °C), измерена с Диференциална сканираща калориметрия (DSC)
 • - - - 3906909073 80: Препарат, съдържащ тегловно:  - 33 % или повече, но не повече от 37 % бутилметакрилат - съполимер на метакрилната киселина - 24 % или повече, но не повече от 28 % пропиленгликол, и - 37 % или повече, но не повече от 41 % вода
 • - - - 3906909080 80: Полидиметилсилоксан-graft-(полиакрилати; полиметакрилати)
 • - - - 3906909087 80: Воден разтвор на полимери и амоняк, състоящ се от: - 0,1 % или повече, но не повече от 0,5 тегл. % амоняк (CAS RN 1336-21-6) и - 0,3 % или повече, но не повече от 10 тегл. % поликарбоксилат (линейни полимери на акриловата киселина)
 • - - - 3906909090 80 (0/1) : Други