Други / Други легирани стомани на блокове или в други първични форми; полупродукти от други легирани стомани.

 • - - 7224900200 80 (4/0) : От инструментални стомани
 • - - 7224900300 10: Други
 • - - - 7224900300 20: С квадратно или правоъгълно напречно сечение
 • - - - - 7224900300 30: Горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене
 • - - - - - 7224900300 40: Чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината
 • - - - - - - 7224900300 80: От бързорежещи (рапидни) стомани
 • - - - - - - 7224900500 80: Съдържащи тегловно 0,7% или по-малко въглерод и 0,5% или повече, но не повече от 1,2% манган и 0,6% или повече, но не повече от 2,3% силиций; съдържащи тегловно 0,0008% или повече бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от настоящата глава
 • - - - - - - 7224900700 80: Други
 • - - - - - 7224901400 80: Други
 • - - - - 7224901800 80: Ковани
 • - - - 7224903100 10: Други
 • - - - - 7224903100 20: Горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене
 • - - - - - 7224903100 80: Съдържащи тегловно 0,9% или повече, но не повече от 1,15% въглерод и 0,5% или повече, но не повече от 2% хром и евентуално 0,5% или по-малко молибден
 • - - - - - 7224903800 80: Други
 • - - - - 7224909000 80: Ковани