Други / Телове от други легирани стомани.

Čeština 1

  • - - 7229902000 80: От бързорежещи (рапидни) стомани
  • - - 7229905000 80: Съдържащи тегловно 0,9% или повече, но не повече от 1,15% въглерод и 0,5% или повече, но не повече от 2% хром и евентуално 0,5% или по-малко молибден
  • - - 7229909000 80: Други