Моторни, компресорни и турбинни масла.

  • - - - - - - - 2710198110 80: Каталитично хидроизомеризирани и депарафинирани базови масла, включващи хидрогенирани, високо изопарафинови въглеводороди, съдържащи: - 90 % тегловно или повече наситени съединения и - не повече от 0,03 % тегловно сяра, с вискозитетен индекс 80 или повече
  • - - - - - - - 2710198190 80: Друго