ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМИКИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 8101000000 80 (6/0) : Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките
 • 8102000000 80 (7/0) : Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките
 • 8103000000 80 (3/0) : Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките
 • 8104000000 80 (6/0) : Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците и отломките
 • 8105000000 80 (3/0) : Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките
 • 8106000000 80 (2/0) : Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъците и отломките
 • 8107000000 80 (3/0) : Кадмий и изделия от кадмий, включително отпадъците и отломките
 • 8108000000 80 (3/0) : Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките
 • 8109000000 80 (3/0) : Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките
 • 8110000000 80 (3/0) : Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките
 • 8111000000 80 (4/0) : Манган и изделия от манган, включително отпадъците и отломките
 • 8112000000 80 (15/0) : Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, включително отпадъците и отломките
 • 8113000000 80 (3/0) : Металокерамики и изделия от металокерамики, включително отпадъците и отломките