Други / Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Dansk 1 Deutsch 1 Hrvatski 1

  • - - - - 2916199520 80: Метилов 3,3-диметилпент-4-еноат (CAS RN 63721-05-1)
  • - - - - 2916199530 80: Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат (CAS RN 24634-61-5)
  • - - - - 2916199540 80: Сорбинова киселина за употреба в производството на храни за животни (CAS RN 110-44-1)
  • - - - - 2916199550 80: Метил 2-флуоракрилат (CAS RN 2343-89-7)
  • - - - - 2916199590 80: Други